Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rcsose/public_html/neuropsyk/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
Uppgifter och diagnoser - NEUROPSYK - ett nationellt kvalitetsregister

Diagnoser och uppgifter

NEUROPSYK riktar sig till samtliga de enheter som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter i öppenvården. Eftersom målet är att följa hela vårdkedjan så omfattar det i sin tur flera olika verksamheter, t ex habilitering, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, neurologmottagningar, logopedmottagningar, internetbaserad vård och behandling, barn-, ungdoms,- och vuxenpsykiatri mfl.  

NEUROPSYK omfattar personer som (1) får vård eller behandling på någon av de enheter som deltar i registret, (2) har eller kan komma att få någon av de neuropsykiatriska diagnoser som registret inkluderar (tabell 1) och (3) inte tackar nej till att delta.     

Det som kan hämtas är en på förväg bestämd mängd uppgifter och som är samma för alla som deltar (tabell 2). Det krävs ingen speciell journalmall för att uppgifterna ska kunna hämtas men de måste vara strukturerade, det går t ex inte att hämta sådant som är skrivet i löpande text.

Tabell 1. Diagnoser i NEUROPSYK
DSM-5 kategori ICD-10 diagnoser enligt DSM-5 Andra relevanta ICD-10 diagnoser
Psykisk utvecklingsstörning F70; F71; F72; F73; F79
Språk-, tal- och kommunikationsstörningar F80.9; F80.0; F80.8 F98.5
Autismspektrumtillstånd F84.0 F84.5; F84.1; F84.9
ADHD F90.2; F90.0; F90.1; F90.8; F90.9
Inlärningssvårigheter F81.0; F81.1; F81.2
Motoriska störningar F82; F98.4; F95.2; F95.1; F95.0; F95.8; F95.9
Andra utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar F88; F89
Tabell 2. Uppgifter som kan hämtas
Medgivande Sökord: “Kvalitetsregistret NEUROPYSK, ja”.
Patient-ID Patientens person- eller reservnummer.
Datum för besöket åååå-m-dd
Tid för besöket Tid när behandlaren loggar in
Typ av besök Anhörigbesök, gruppbesök, gruppteambesök, hembesök, nybesök enskilt, teambesök, vårdhändelse utan patientkontakt, telefonkontakt, utebliven, återbesök enskilt, psykiatriutredning omfattande, nätverk med patient, besök på annan plats, ej vård, telefonrecept, tekniska hjälpmedel.
DokumentID Internt ID som identifierar varje dokument i journalen.
Löpnummer Version av dokument.
Kombika Elvasiffrig kod, ekonomisk enhet.
Vårdenhetens namn
Vårdenhetens HSAID
CareUnitID Fyrsiffrig kod
Profession Antal behandlare samt kategori: läkare, sjuksköterska, logoped, psykolog, kurator, sjukgymnast, barnmorska, arbetsterapeut, dietist, skötare, psykoterapeut, specialpedagog, case manager, annan vårdgivare, övrig paramedicinsk personal.
Ålder År
Kön I juridisk mening (kvinna/man)
Huvuddiagnos ICD-10, kod och text
Bidiagnoser ICD-10, kod och text
Vårdåtgärd KVÅ, kod och text
Farmakologisk behandling ATC, kod och text samt dosvärde (styrka), enhet (t ex mg), regelbunden/vb, behandlingstid, läkemedelsnamn, ordinationsdatum, datum för utsättning, datum och orsak till utsättning.
Dygnsdos DDD
Funktionsskattning barn <18 år CGAS
Funktionsskattning vuxna >18 år GAF
Funktionsnedsättningens svårighetsgrad CGI-S